август 3, 2021

Училищни документи 2020-2021 г.

График за провеждане на проектни и творчески дейности с ученици от I-IV клас

График за провеждане на компенсиращи мерки по математика с ученик от IV клас за периода 17,06.2021 г. – 30.06.2021 г.

Училищен план – прием за учебната 2021/2022 г.

План-програма за действие 2020/2021 г . за безопастност на движение по пътищата

Заповед преминавене към ОЕСР

Алгоритъм за преминаване към ОЕСР през учебната 2020/2021 г.

Заповед на МОН за учебното време 2020/2021 г.

Заповед на МОН за изменение и допълнение на учебното време 2020/2021 г.

Заповед форма обучение

Условия и ред за осъществяване на формите на обучение

Заповед МОН- Детски градини

Заповед МОН за ОРЕС

Изменение заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г.

Система от мерки за изпълнение на насоките за организация на работата в НУ „Христо Ботев“ Троян за учебната 2020/2021 г.в условията на COVID-19

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневната организация на учебния ден 2020/2021 учебна година

График за провеждане часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през I учебен срок на учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на ученически олимпиади през учебната 2020/2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в НУ „Христо Ботев“

Правилник за дейността на НУ „Христо Ботев“ Троян 2020/2021 г.

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

План за квалификационната дейност

План на заседанията на ПС при НУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021 г.

План за действие в условия на епидемична обстановка и  преминаване на обучение към електронна среда

Годишен план за дейността на училището

Училищен учебен план 1а

Училищен учебен план 1б

Училищен учебен план 2а

Училищен учебен план 2б

Училищен учебен план 3а

Училищен учебен план 3б

Училищен учебен план 4а

Училищен учебен план 4б

Стратегия за развитие на НУ “ Христо Ботев“ и план за действие и финансиране за периода 2021-2024 г.

План за реализиране на стратегията

Етичен кодекс на училищната общност на НУ „Христо Ботев“Троян

Национален телефон за деца в случай на насилие върху дете

тук-В случай на насилие над дете

Услуги предоставяни от училището

издаване на дубликат

Услуги предоставяни от училището

премане и преместване

Услуги предоставяни от училището

признаване от чужбина