декември 5, 2022

Училищни документи

Училищни документи 2022-2023 г.

Годишен план за вътрешноучилищна и външноучилищна квалификационна дейнност за 2022-2023 г.

Годишен план за дейносттa на училището за 22-23 година

Правила за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност на НУ „Христо Ботев“Троян

Стратегия за развитие на НУ “ Христо Ботев“  за периода 2021-2024 г.

План за изпълнение на стратегията

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Система от мерки за изпълнение на насоките на обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училище

Учебен план 1а

Учебен план 1б

Учебен план 2а

Учебен план 2б

Учебен план 3а

Учебен план 3б

Учебен план 4а

Учебен план 4б

Училищни документи 2021-2022 г.

Правила за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

План за квалификационна дейност

Форми на обучение

Стратегия за развитие на НУ “ Христо Ботев“  за периода 2021-2024 г.

План за действие и финансиране на стратегията

Етичен кодекс на училищната общност на НУ „Христо Ботев“Троян

Годишен план за дейността на училището за 21-22 година

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Система от мерки за изпълнение на насоките на обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училище

Училищен учебен план 1а

Училищен учебен план 1б

Училищен учебен план 2а

Училищен учебен план 2б

Училищен учебен план 3а

Училищен учебен план 3б

Училищен учебен план 4а

Училищен учебен план 4б