декември 5, 2022

Проекти

ПРОЕКТИ 2022/2023 ГОДИНА

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

На 02.10.2022 г. стартираха дейностите по програмата. Участват ученици от I до IV клас. Сформирани са две групи, а именно: вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен и група за характерни танци (мажоретки).

Часовете във вокалната група са предназначени за деца с интерес към музиката и пеенето. Работи се с упражнения за дишане и вокални упражнения, с които се постига правилна постановка, изравнен диапазон, дикция, говорна култура и най-вече рутина на сцената.

Вокалното развитие на децата е насочено към развитие на такива знания, навици, умения и способности, които да осигурят пълно възприемане, дълбоко преживяване и точно възпроизвеждане на песента.

Приповдигнат дух, музика и ритъм, координация и танц обединени в едно – това е танцът на мажоретките. Една нетипична форма, възпитаваща много добра пространствена ориентация и моторика , както и чувство за ритъм и музикална култура.

Създадени са условия за творческо, физическо и личностно развитие на всяко дете. Осмислено е свободното им време и  имат условия за реално участие при вземането на решения и отговорности, както и екипна работа.

Мажоретките придобиват умения за творческо превъплъщение на сцена.

 

ПРОЕКТИ 2021/2022 година

Проект През май 2021 г. стартира реконструкция на старата неизползваема барака по Програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училище“ на стойност 221 500 хил.лв.Само за 5 месеца чисто новата придобивка вече е факт. Помещенията в сградата ще удовлетворят нарасналите нужди на училището, а именно: кабинет по компютърно моделиране, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със специални образователни потребности.

Проект „Равнен достъп до училищното образование в условията на кризи“. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

П Р О Е К Т И 2020/2021 година

Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , дейност 3.2. – Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се.

Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови)

ПРОЕКТИ 2019/2020 Г.

 • Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по отношение на включване в процедури за придобиване на ПКС.
 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Финансира се от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.През месец юни 2020 г. стартира работата по проект „Подкрепа за успех“, дейност 3, а именно:  осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл.17 и чл.27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание. Проектът е насочен към ученици, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали. За целта се сформира една група с 4 ученици от I, II и III клас, с ръководител Мариела Генкова.
 • Проект към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на тема „Обичам природата – и аз участвам“ със заглавие „Училището – моят зелен дом“.Проектът е на стойност 4 812 лв. Срок за изпълнение –  31.10.2020 г.
 • НП „Оптимизация на училищната мрежа”
 • Проект „ Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“-от-7-януари-2020 г.
 • Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС 5129/11.07.2000г.
 • Прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в училището .

ПРОЕКТИ 2018/2019 Г.

НП „Ученически олимпиади и състезания“. Модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Проект „Спорт“ по ПМС 129

Работа по схеми на фонд „Земеделие“ – Схема „Ученически плод“ и Схема „Ученическо мляко“

НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Проект „Твоят час“ 2017/2018г

През учебната 2017/2018 година  НУ „Христо Ботев“  продължава работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  7 от тях са групи за занимания по интереси, а 1  е за работа с деца с обучителни трудности.

Обхванати са 114 ученици от I до IV клас.

Проект 2016 г.

През есента на 2016 г. започна реализацията на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентност( Твоят час), финансиран от ОП “ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структорни и инвестиционни фондове. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка. Обхванати са 175 ученици от I до IV клас в 7 групи:

 • Моят дигитален свят
 • Дърворезба
 • Вокална група „Звънчета“
 • Български народни танци
 • Ателието на малкия художник
 • Мажоретен състав
 • Подвижни и спортни игри

 „Модернизaция на материалната база”

През месец февруари на учебната 2014/2015 година в НУ „Христо Ботев” бяха обновени класните стаи на първи клас. Предстои модернизирането на още две класни стаи. Това е част от реализирането на проект по Национална програма „Модернизaция на материалната база”, модул „Подобряване на училищната среда”. Проектът е разработен и реализиран от г- жа Митова – класен ръководител на Четвърти „А” клас и директорът на училището –г-н Митов.

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г. училището работи по проект “УСПЕХ“                                                  

От октомври 2013 г. Начално училище „Христо Ботев” град Троян участва в проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ (УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“, реализирана по оперативната програма  „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е превръщане на училището в притегателно място за развитие на младите хора, чрез създаване на подходящи условия и различни дейностите за осмисляне на свободно време. В реализацията му се включиха 6 учители от училището, трима външни ръководители и 102 ученици от І-ІV клас. Създадени са 9 групи разпределени в 3 клуба, 1 секции, 3 студиа и 2 ателиета. Обхванати са следните области: Хуманитарни науки ателие „Нарисувай света около нас” с ръководител г-жа Нина Ангелова Иванова – Донковска             Здравословен начин на живот –  включва: секция „Играем и опознаваме света на спорта” с ръководител г-жа Мариана Митова, клуб „Малки природолюбители” с ръководител г-жа Даниела Вълкова.             Комуникативни умения на чужд език – областта е представена от студио „ Рейнбоу” с ръководител г-жа Ваня Иванова Предприемачество – клуб „Предприемачество” с ръководител г-жа Олга Константинова и ателие „Дърворезба” с ръководител г-н Боян Данов. Културни компетентности включва дейности в студио „ Славееви гласове” с ръководител г – жа Светла Червенкова и студио „ Общуване чрез танци” с ръководител г-жа Диляна Вачкова. Дигитални компетентности – клуб „ Компютъра – учим и играем” с ръководител г-жа Галина Иванова.

„ИГРАЕМ, УЧИМ И МЕЧТАЕМ – СВЕТА ДА ОПОЗНАЕМ”

/спечелен проект през учебната 2012/2013 г./

 Творчески екип от училище „Христо Ботев” в състав Олга Константинова, Мариана Митова и Диляна Вачкова за пръв път в града създадоха възможност за нов, качествен образователен процес на обучение и възпитание, като спечелиха проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Първият учебен ден за малките първолаци беше запомнящ не само с пъстро украсените стаи, но и със специално обзаведени зони за дейности по интереси и завиден фон от детски книги, образователни, възпитателни и занимателни игри. Това дава възможност на всичките 60 първокласници, не само да развиват и усъвършенстват своите знания, умения и навици, но и да общуват помежду си, да се опознават, да развиват своите интереси, мечти и таланти, да се чувстват ангажирани, обгрижвани и възпитавани в образователна среда под ръководството на учител и възпитател.