Проект „Твоят час“ 2017/2018

 

През учебната 2017/2018 година  НУ „Христо Ботев“  продължава работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  7 от тях са групи за занимания по интереси, а 1  е за работа с деца с обучителни трудности.

Обхванати са 114 ученици от I до IV клас.

 

Проек 2016 г.

През есента на 2016 г. започна реализацията на проект “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентност( Твоят час), финансиран от ОП ” Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структорни и инвестиционни фондове. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка. Обхванати са 175 ученици от I до IV клас в 7 групи:

  • Моят дигитален свят
  • Дърворезба
  • Вокална група “Звънчета”
  • Български народни танци
  • Ателието на малкия художник
  • Мажоретен състав
  • Подвижни и спортни игри

 „Модернизaция на материалната база”

През месец февруари на учебната 2014/2015 година в НУ „Христо Ботев” бяха обновени класните стаи на първи клас. Предстои модернизирането на още две класни стаи. Това е част от реализирането на проект по Национална програма „Модернизaция на материалната база”, модул „Подобряване на училищната среда”. Проектът е разработен и реализиран от г- жа Митова – класен ръководител на Четвърти „А” клас и директорът на училището –г-н Митов.

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г. училището работи по проект ”УСПЕХ”                                                  

От октомври 2013 г. Начално училище „Христо Ботев” град Троян участва в проект “Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” (УСПЕХ), който е част от схемата “Да направим училището привлекателно за младите хора”, реализирана по оперативната програма  “Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е превръщане на училището в притегателно място за развитие на младите хора, чрез създаване на подходящи условия и различни дейностите за осмисляне на свободно време. В реализацията му се включиха 6 учители от училището, трима външни ръководители и 102 ученици от І-ІV клас. Създадени са 9 групи разпределени в 3 клуба, 1 секции, 3 студиа и 2 ателиета. Обхванати са следните области: Хуманитарни науки ателие „Нарисувай света около нас” с ръководител г-жа Нина Ангелова Иванова – Донковска             Здравословен начин на живот –  включва: секция „Играем и опознаваме света на спорта” с ръководител г-жа Мариана Митова, клуб „Малки природолюбители” с ръководител г-жа Даниела Вълкова.             Комуникативни умения на чужд език – областта е представена от студио „ Рейнбоу” с ръководител г-жа Ваня Иванова Предприемачество – клуб „Предприемачество” с ръководител г-жа Олга Константинова и ателие „Дърворезба” с ръководител г-н Боян Данов. Културни компетентности включва дейности в студио „ Славееви гласове” с ръководител г – жа Светла Червенкова и студио „ Общуване чрез танци” с ръководител г-жа Диляна Вачкова. Дигитални компетентности – клуб „ Компютъра – учим и играем” с ръководител г-жа Галина Иванова.

„ИГРАЕМ, УЧИМ И МЕЧТАЕМ – СВЕТА ДА ОПОЗНАЕМ”

/спечелен проект през учебната 2012/2013 г./

 Творчески екип от училище „Христо Ботев” в състав Олга Константинова, Мариана Митова и Диляна Вачкова за пръв път в града създадоха възможност за нов, качествен образователен процес на обучение и възпитание, като спечелиха проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Първият учебен ден за малките първолаци беше запомнящ не само с пъстро украсените стаи, но и със специално обзаведени зони за дейности по интереси и завиден фон от детски книги, образователни, възпитателни и занимателни игри. Това дава възможност на всичките 60 първокласници, не само да развиват и усъвършенстват своите знания, умения и навици, но и да общуват помежду си, да се опознават, да развиват своите интереси, мечти и таланти, да се чувстват ангажирани, обгрижвани и възпитавани в образователна среда под ръководството на учител и възпитател.