ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

2.ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

3.МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

*ДВУГОДИШЕН ПЛАН

*ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

4.ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

5.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ”ХРИСТО БОТЕВ” -ГР.ТРОЯН

6.ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ”ХРИСТО БОТЕВ”

7.ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

8.УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

*УЧЕБЕН ПЛАН 1″А” КЛАС

*УЧЕБЕН ПЛАН 1 “Б” КЛАС

*УЧЕБЕН ПЛАН 2″А” КЛАС

*УЧЕБЕН ПЛАН 2″Б” КЛАС